2011年12月6日星期二


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

Mata pengajaran
Bahasa Malaysia
Tahun
2K
Bilangan murid
36 orang
Umur
+/- 8
Tarikh
22 Julai 2011
Masa
8:00- 9:00
Tema
Mari bersukan
Tajuk pelajaran
Subjek dan predikat
Objektif
Pada akhir pengajaran , murid-murid dapat
i.                     Membezakan subjek dan predikat.
ii.                    Member contoh subjet dan predikat.
iii.                  Melengkapkan ayat dengan predikat yang sesuai.
Fokus Utama
3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa , struktur ayat yang betul , dan laras bahasa yang sesuai.
Aras 2
i.                     Memberi penjelasan tentang maklumat yang disampaikan.
Fokus Sampingan
5.1 membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Aras 1
ii.                    Memahami perkataan , frasa dan ayat.

6.1 merujuk perkara sumber untuk mendapatkan maklumat bagi ajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.
Aras 2
i.                     Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan yang betul dan tepat.
Pengetahuan Sedia Ada
Murid telah biasa membina ayat tunggal yang mengandungi 1 subjek dan 1 prediket.
Sistem bahasa
iii.                  Tatabahasa :
iv.                  Kosa kata :
Pengisian kurikulum
i.                     Ilmu : pendidikan jasmani dan kesihatan
ii.                    NIlai : kerjasama
Kemahiran Bernilai Tambahan
KB: menjana idea
konstruktivisme
Bahan Bantu Mengajar
Komputer riba, projector, slaid power point , lembaran kerjaLangkah/ Masa
Isi Pelajaran
Ativiti Pengajaran Dan Pembelajaran
Catatan
Set induksi (3minit)

 Beg itu disimpan di dalam buku .

Soalan
1.       Murid-murid adakah ayat ini betul.
1.       Murid memperlihatkan power point.
2.       Murid diberi arahan untuk membaca ayat tersebut.
3.       Murid disebut nama untuk member pendapat dan penerangan.
4.       Guru membetulkan kesalahan murid dan member penerangan.
5.       Guru mengaitkan aktiviti dengan tajuk pelajaran hari ini.
Ilmu: PJK

Nilai murni
Kerjasama

BBM : slaid power point , computer riba, projector.
Langkah 1
(10minit)


sila rujuk power point di bawah

1.       Guru memberi penerangan tentang subjek dan prediket.
2.       Guru mengingatkan murid-murid supaya memahami kepentingan subjek dan prediket.
3.       Murid memperlihatkan contoh ayat.
4.       Guru menerangkan penggunaan subjek dan prediket.
5.       Murid diberi arahan untuk membaca contoh ayat.
6.       Murid disebut nama untuk memberikan contoh subjek dan prediket.
7.       Guru membetulkan kesalahan murid dan memberi dorongan.

Ilmu: PJK

Nilai murni : kerjasama


KB : menjana idea konstruktivisme


BBM: computer riba,projector, slaid power point (contoh ayat)
Langkah 2
(7minit)

1.       Murid diminta membina beberapa ayat yang ringkas dengan adanya subjek dan prediket.


lmu: kajian tempatan

Nilai murni : menghargai, kenegaraan

TKP
Verbal linguitik
Langkah 3
(7minit)
Lembaran kerja
( lampiran 1 )
sila rujuk power point di bawah.
1.       Murid diedar lembaran kerja.
2.       Guru memesan murid supaya membuat kerja diri sendiri.
3.       Guru meronda dan memberi bimbingan kepada murid yang kurang memahami lembaran kerja.
4.       Murid disebut nama untuk membaca jawapan dalam ayat yang lengkap.
5.       Guru member dorongan kepada murid..
Ilmu : PJK
Nilai :kerjasama

KBT: menjana idea konstruktivisme

BBM: lembaran kerja


Penutup
(3 minit)

Soalan
1.       Apakah yang kamu pelajari hari ini?
Subjek dan prediket


1.       Guru bertanya kepada murid tentang pelajaran hari ini.
2.       Murid diberi arahan oleh guru untuk membuat latihan.

Lampiran 1
Berdasarkan gambar di bawah lengkapkan ayat dengan predikat yang sesuai.
Refleksi
Saya memilih tajuk subjek dan predikat kerana hendak memberi latihan pengukuhan kepada murid-murid, sebelum ini mereka pernah membelajari tajuk ini dan kali ini hanya untuk ulangkaji sahaja .

Perkara
Refleksi (Set induksi)
kekuatan
Pada sesi set induksi murid-murid dapat menerangkan kesalahan ayat serta memberi jawapan yang betul.
kelemahan
-
Penambahbaikan


Refleksi (langkah 1)
kekuatan
Dalam bahagian ini , semasa saya memberi penerangan murid-murid member tumpuan dan member maklum balas kepada saya.
kelemahan

Penambahbaikan


Refleksi ( langkah 2 )
Kekuatan
Murid-murid dapat membina ayat dengan ayat yang lengkap..
kelemahan
Murid yang lemah tidak dapat membina ayat dengan struktur ayat yang betul.
Penambabaikan
Saya perlu member bantuan kepada murid-murid yang lemah dalam kemahiran membina ayat.

Refleksi (langkah 3)
Kekuatan
Murid yang lemah dapat menyiapkan latihan dengan diri sendiri tanpa bantuan dari kawan dan saya.
Kelemahan
Murid yang baik dan sederhana dalam Bahasa Malaysia cepat siap latihan dan mereka berbual-bual tanpa memeriksa jawapan.
penambahbaikan
Saya patut member latihan kepada murid-murid mengikut kemampuan mereka. .Contohnya murid yang baik dan sederhana dalam bahasa Malaysia boleh mmbina ayat dengan lengkap.

Refleksi ( penutup)
Kekuatan
Murid-murid dapat menjawab soalan yang dikemukakan.
kelemahan
-
penambahbaikan
-

没有评论:

发表评论